Rozważania nad czynnikami, które mają wpływ na stan państwa i które leżą u podstaw zachodzących w nim zmian mają fundamentalne znaczenie dla wszelkich analiz politycznych. Wynika z nich, że tak jak prawo grawitacji rządzi ruchem planet, tak stosunki państwowe podlegają prawu siły. Niegdyś sądzono, że jest to wystarczające do uznania, że racja jest zawsze po stronie silniejszego. Obecnie uważa się jednak taki pogląd za nieetyczny i błędny. Niemniej jednak nie powinno się z kolei sądzić, że siła nie ma żadnego znaczenia, że prawo i zasady moralne są ją w stanie całkowicie zastąpić. […] W kategoriach polityki realnej odniesienie określonych korzyści jest bowiem wystarczającą motywacją uzasadniającą podjęcie zmierzających do ich osiągnięcia działań.

Ludwig von Rochau, Zasady polityki realnej

Komentarze z Facebooka